Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

VIVA-PLAN är ett 3-årigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om hållbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk för hållbar fysisk planering som stödjer olika gruppers engagemang vid förvaltningen av gröna utrymmen och mötesplatser med hänsyn till biologisk mångfald, social integration, välbefinnande, säkerhet och trygghet. Det första målet med projektet var att kartlägga de sociala och ekologiska värdena i två studieområden.

Detta faktablad ger en översikt av socioekologiska värden i två områden: Lorensborg och Bellevuegården i Malmö och Ronna i Södertälje. Det presenteras en översikt av varje studieområde, de metoder som används, de viktigaste resultaten, och studiens betydelse för hållbar fysisk planering.

Tidigare forskning som kartlagt socioekologiska värden har tillämpats på regional skala och över stads- och landsbygdsområden (t.ex. Alessa et al. 2008; Bryan et al. 2011; Whitehead et al. 2012; Brown et al. 2019). Den här studien fyller en viktig kunskapslucka om hur olika värden (sociala och ekologiska) av urban grönstruktur är kompatibla på en mindre skala. Fokus är på hur invånares nyttjande och preferenser för grönområden och mötesplatser överensstämmer rumsligt med ekologiska värden i och omkring bostadsområden.

Click here to read the whole article.